مدارک مورد نیاز جهت استخدام در کامر

مدارک لازم جهت استخدام موتور سیکلت

اصل شناسنامه و کارت ملی
گواهینامه اجباری نیست
اصل سند موتور یا قول نامه به همراه کپی کارت موتور سیکلت
بیمه نامه موتور سیکلت اجباری نیست
کپی اجاره نامه یا سند منزل
همراه داشتن یکی از قبوض (آب یا برق یا گاز یا تلفن)
مبلغ ده میلیون تومان سفته
مدل موتور سیکلت مهم نیست
لازم به ذکر است کپی ها و اصل سفته و یک عدد کارت شناسایی معتبر و قبوض نزد مجموعه محفوظ می ماند و باقی مدارک در لحظه عودت داده می شوند.
رسید سفته جهت ضمانت کار با شرکت به شما ارائه خواهد شد.


مدارک لازم جهت استخدام سواری

اصل شناسنامه به همراه کپی
اصل کارت ملی به همراه کپی
اصل گواهینامه رانندگی به همراه کپی
اصل سند خودرو به همراه کپی
اصل کارت خودرو به همراه کپی
بیمه نامه خودرو به همراه کپی
کپی اجاره نامه یا سند منزل
یکی از قبوض (آب، برق، گاز، تلفن)
سه قطعه عکس
خودرو شما جهت کارشناسی، حداقل یکبار بازدید خواهد شد.
کپی اسناد و قبوض نزد مجموعه محفوظ می ماند و سایر مدارک در لحظه عودت داده می شود.


مدارک لازم جهت استخدام سواری لوکس

اصل شناسنامه به همراه کپی
اصل کارت ملی به همراه کپی
اصل گواهینامه رانندگی به همراه کپی
اصل سند خودرو به همراه کپی
اصل کارت خودرو به همراه کپی
بیمه نامه خودرو به همراه کپی
کپی اجاره نامه یا سند منزل
یکی از قبوض (آب، برق، گاز، تلفن)
سه قطعه عکس
خودرو شما جهت کارشناسی، حداقل یکبار بازدید خواهد شد.
کپی اسناد و قبوض نزد مجموعه محفوظ می ماند و سایر مدارک در لحظه عودت داده می شود.


مدارک لازم جهت استخدام وانت

اصل شناسنامه به همراه کپی
اصل کارت ملی به همراه کپی
اصل گواهینامه رانندگی به همراه کپی
اصل سند خودرو به همراه کپی
اصل کارت خودرو به همراه کپی
بیمه نامه خودرو به همراه کپی
کپی اجاره نامه یا سند منزل
یکی از قبوض (آب، برق، گاز، تلفن)
سه قطعه عکس
مبلغ ده میلیون تومان سفته
خودرو شما جهت کارشناسی، حداقل یکبار بازدید خواهد شد.
کپی اسناد و قبوض نزد مجموعه محفوظ می ماند و سایر مدارک در لحظه عودت داده می شود.
رسید سفته جهت ضمانت کار با شرکت به شما ارائه خواهد شد.


مدارک لازم جهت استخدام خاور و کامیونت

اصل شناسنامه به همراه کپی
اصل کارت ملی به همراه کپی
اصل گواهینامه رانندگی به همراه کپی
اصل سند خودرو به همراه کپی
اصل کارت خودرو به همراه کپی
بیمه نامه خودرو به همراه کپی
کپی اجاره نامه یا سند منزل
یکی از قبوض (آب، برق، گاز، تلفن)
سه قطعه عکس
مبلغ سی میلیون تومان سفته
خودرو شما جهت کارشناسی، حداقل یکبار بازدید خواهد شد.
کپی اسناد و قبوض نزد مجموعه محفوظ می ماند و سایر مدارک در لحظه عودت داده می شود.
رسید سفته جهت ضمانت کار با شرکت به شما ارائه خواهد شد.